پیمانکاران نمایشگاه

پیمانکار ثبت‌نام و اسپانسری

امور فنی نمایشگاه: سید احمد حسینی
​​​​​​​09122139262

پیمانکاران غرفه‌سازی